Aa
A
A
Close
Avatar universal
para sa mag asawa
..mahahawaan po ba ang asawa na lalaki kung mag make love po sila ng misis niya na carrier po ng hepa b?
Cancel
1 Answers
Page 1 of 1
Avatar universal
Depende,pero kung my n injection cia dati ng anti hepa b hindi cia mahahawa sau,.ipatest mo rin asawa mo pra makacgurado k kung negative resulta dapat magpa vaccine
Comment
Cancel
Avatar universal
Comment
Comment
Submit Comment
Your Answer
Avatar universal
Answer
Know how to answer? Tap here to leave your answer...
Answer
Submit Answer
A
A
Blank
Weight Tracker
Weight Tracker
Start Tracking Now
Hepatitis B - Philippines Community Resources
RSS Expert Activity
233488 tn?1310696703
Blank
Marathon Running Done Over Many Yea...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
233488 tn?1310696703
Blank
New Article on Multifocal IOL vs &q...
05/15 by John C Hagan III, MD, FACS, FAAOBlank
748543 tn?1463449675
Blank
TMJ/TMJ The Connection Between Teet...
01/15 by Hamidreza Nassery , DMD, FICOI, FAGD, FICCMOBlank