Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Hepa B reactive maritime student

pangarap kung maging isang seafarer balang araw at na udlot at nawalan ng pag asa at parang biglang natapos na buhay ko...lage nalang ako tulala at walang kibo... umiinom at ngayon sirang sira na buhay ...hindi ko alam kung ano gagawin nakakapagod isipin pangarap at sikap kung abutin ang gusto kung makamit...hindi raw tatanggapin mag trabaho abroad may hepa b...
1 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Wag ka mawalan ng pag asa. Seafarer din ako na may hepa b. Ngaun ay nakasakay ako sa international vessel
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?