Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

hepa b

anu po ang sintomas ng hepa b pag malala na except po sa paninilaw ang mata?????pls pakisagot po....positive po ako sa hepa b since pregnant ako ng 2008..but my husband and doughter is nonreactive ng pinalaboratory ko sila ng 2009 ....pero natatakot pa rin ako sa anak ko...baka mahawa pa rin xa kahit complete hepa vaccine xa...pls help sa tanong ko kung ano pa ang ibang  sintomas bukod sa paninilaw ang mata.tns  
5 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Alm bukod s paninilaw ska paglaki ng tyan,.
Isearch mo pate s goggle,..
Helpful - 0
6240777 tn?1379768962
if napabakunahan mo na yung anak mo di na siya mahahawa pa...not unless di tumalab yung vaccine sa kanya
Helpful - 0
Avatar universal
good evening,,,may nangyari na po ba binakunahan n ng hepa vaccine ang anak  ko pagkalabas nya sa akin...and  din completo ung hepa 1 to 3 vaccine nya.pero breast feed po sa almost 2 years kasi sa kakulangan ng pinansyal,,my posible po ba  na mahahawa pa rin xa.....pls help po salamat
Helpful - 0
Avatar universal
Hindi,search mo s goggle pra maintindihan mo mabuti,type mo lng hepatitis b pregnancy..
Helpful - 0
Avatar universal
good eve,,tnx god pinalaboratory ko ang anak ko non reactive xa,,,pero ang advice ng doctor epa hepa vaccine ko ulit ang anak para secured daw,,,sa nov 4 ko na xa ipavaccine....tnx god at tnx sa mga nacomments...god blesssssssss
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?