Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Hanggang kelan

Hello bago lang ako dito ilan uears ba ang buhay ng may hepa b kasi every day iniisip ko kung magagabayan ko pa b mga anak ko dhil sa sakit ko o hindi umiiyak ako gabi gabi kakaisip
4 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
honestly, nakakalungkot talaga na malaman mo lalo pa pag wala kang resources, the more na maaawa ka sarili mo. suggest ko lang kahit papano pacheck up ka atleast para may idea ka kasi malay mo carrier ka lang tas hindi pala active or mababa ang count ng virus mo, kahit papano at peace ang mind mo na inaalagaan family mo. sana maging ok ka at wag masyado umiyak ha..
Helpful - 0
8893901 tn?1404695823
GAGALING PO TAYONG LAHAT!!!! ako man may dalawang anak at natatakot din alamin lawak ng pisala ko sa kanila. but my main goal is to clear from hepa b first.. then proceed to 2nd step.

may 11, 2014 when i was diagnosed to HBV. and every month i tried my very best to decrease it.

so far tambay muna ako and trying to *** up a small business. umaasa lang ako sa sustento ng kapatid. im a seafarer.
Helpful - 0
10286086 tn?1410393524
Tatagal tayo basta malakas Lang immune system natin, Just stay healhty and take care of your kidney ok
Helpful - 0
Avatar universal
hi.. unang una po sa lahat bawal ang ma stress sa may hepa b.. yung immune system mo hihina.. 90% ang gumagaling sa hepa b.. pray ka lang lagi kay god. hindi ka nya pababayaan..godbless
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?