Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

I need advise I'm hepa b positive and I'm getting married

Hi I'm 26 years old. Been diagnose for hepa b since i was 15. I find this out due to my test result in collage when i took up nursing. Same thing gaya nyo na walan ako ng pag asa. . Kase lahat ng gusto ko kelangan ng hepe screening bago ma accept. Anyways i ended up taking educatio And graduated last 2012. Natakot ako mainlove nung nalaman kong may sakit ako. Kahit gano ko pang gustong gusto yung tau at the end umiiwas ako. Kase ayokong maka hawa. . Tanggap ko na na ganito na buhay ko kase mas marami parin naman mas malas sa aten. .pero poh ngayon ikakasal na ako next year . Iniisip ko nanaman itigil na to kase natatakot akong maka hawa. . Nag aabroad kase sya ayokong masira ang buhay nya nang dahil sakin. . Ano poh ba dapat kong gawin para dih ko sya mahawa?
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
17667735 tn?1458974152
Aq  reactive din aq SA hbsag...nitong December q lang nalamanbna ngkahepa aq.una kasi yong kapatid q nagka HEPA.pero negative na siya now. Alam na din ng bf q na may HEPA aq.buti tanggap jiya parin aq..foreign kasi siya..nakakatawa yata tayo through sex at blood.haist...
Helpful - 0
Avatar universal
Alam Nya vah bout sa hepa mo?if Oo Samhan mo xa magpa  vaccine para di  xa mahawa..
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?