Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

hepa b

Ano po ang gamot sa hepa b
4 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Ako dating may sakit n Hepa B. Ngayon wala n magaling n ko
Helpful - 0
1 Comments
Hi pano mo gawa at gumaling ka
Avatar universal
Hi magandang araw ho sa inyo been wondering kung may nakapagtry na ho ng Colloidal Silver and blood electrifier? Base kasi sa ibang site kaya ng protocol na ito lahat ng virus related disease. You may contact Ed 09178164915 or 907-8616
Helpful - 0
Avatar universal
sad to say, wala pa talagang gamot sa sakit na ito. Mostly is pampigil lang sa pagdami ng virus at para maiwasan ang pagkasira ng atay, un ay mga antivirals na tinatawag. Pero depende rin sa case ng bawat isa, pwede kasing hindi ka magtake ng gamot. Ang magandang gawin is to live a healthy lifestyle. wag iinom, wag maninigarilyo, wag magpupuyat, kumain ng mga masusustansya, wag magpapa stress. Pwede ka rin magtake ng mga vitamins na pampalakas ng immune system. At laging i-monitor ang iyong sakit. Go to a hepatologist to determine your condition.
Helpful - 0
1747881 tn?1546175878
Sundin ang mga link sa hep b forum at may isang taong ay higit pa sa masaya upang sagutin ang iyong tanong

http://www.medhelp.org/forums/Hepatitis-B/show/223
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?