Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

may pag-asa pa ba na makapag work kahit di mag abroad?

May pagasa po ba ang my mga hepa b na makapagwork dito sa pinas kahit di mag abroad? Bsta hndi related sa food ang work?
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Yung inaplayan ko kompleto na requirements ko maliban nalang sa medical hindi ko pa naipapasa kasi nahihiya ako sa mga kakilala ko na my hbv ako at sure ako na hindi ako tatangapin ng company pag nalaman nila na my hepa ako. Mekaniko lang naman aaplayan ko. Hay buhay talaga hirap maghanap ng trabaho pag ganito ang sitwasyon
Helpful - 0
6240777 tn?1379768962
meron naman. yung mga company na hindi kailangan ng hep b profile sa requirements.
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?