Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

tanong lng po saang bansa pwede ang food handler na may chronic hepa b?

bilang isang culinarian may bansa po bang tumatanggap bilang food handler na may chronic hepa b? kung meron man saan po?sna masagot nyo po ang tanong kung ito. slamat
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
I am a chef by profession gumuho mundo ko nung ako ay na diagnosed na may HEp B Chronic nung nag apply ako sa Kuwai pero hindi ako nawalan ng lag asa nag apply ako sa Canada hindi kase issue dun kung may Hep B ka pero hindi rin ako pinalad 2015 nag try ako ulit sa Australia naman awa ng Diyos naka alis ako May 2015 ngaun makalipas ang limang taon Citizen narin ako at naisama ko pa ang nanay ko doto kaya wag mawalan ng pag asa :)
Helpful - 0
1 Comments
Ano po agency nilapitan nyo po chef? Gusto ko subukan baka palarin din tulad mo.
Avatar universal
Mahigpit po kasi ang requirements para sa mga nasa food industry kaya if may hepa b, malabo ka pong makapasok. Magpag galing ka muna po para makpagwork sa gusto mong trabaho talaga.
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B - Philippines Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?