Aa
A
A
A
Close
Hepatitis B Community
7.16k Members
Avatar universal

GOd knows you

submit your self to God, actually di natin ito kaya ito,we should give this to him at siya na bahala. dont focus on our circumstances focus to him. Do you know JOB? Job is very righteous man, but God allow difficult things to happen for his life, like mawalan siya ng yaman, mamatay mga anak nya at magkaroon ng malubhang karamdaman pero pinanatili nya ang faith nya, hanggang muntikan na xang magkasala dahil sa nangyari sa kanya, tas nagsalita si GOD sabi nya tumayo ka Job sagutin mo ako sa mga katanungan ko, Nasaan ka ba nung ginawa ko ang mundo? Nakita mo ba kung paano ko nilagay ang mga bituin? kung kayo tatanungin ni God ng ganyan?dahil sa nangyari sa atin sa tingin mo anung sasabihin mo? ako naniniwala ako na gagaling ako at mabubuhay ayon sa kalooban nya. iprapraise lang ba natin siya sa mga magagandang nangyayari sa atin? God is Mighty alam nya kung anu ang mga gusto mo. hinihintay ka lang nya. hindi lang pagalingin ka ang gagawin nya kundi ang iligtas ka at makasama ka sa kingdom nya. if read his story maamaze kayo. and i believe n gagaling ako ayon sa kalooban nya. mahal ka niya lumapit tayo sa kanya. Lets Pray....Panginoon, aming diyos patnubayan mo kami at mga pamilya namin, sa nararanasan naming problema panginoon di namin ito kaya, kami po humihingi ng tulong sa inyo para sa aming karamdaman, Panginoon kaw lang po ang may kaya nito. tinatangap namin ang kagalingan na pinagkaloob mo sa akin sa araw na ito at tinatangap kita sa buhay ko at aking tagapagligtas. salamat panginoon. In Jesus name. Amen.

take care and Godbless
3 Responses
Avatar universal
bla bla bla bla bla bla
no one wants to discuss about the so called "jesus" here.
even less in this language.
Avatar universal
Please respect other members. Theres nothing wrong with his post
1738923 tn?1327326669
I hope that he does save us and bless us all... I believe in him, I do, but for the mean time no miracles are happening I will face this disease myself
Have an Answer?
Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
For people with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), the COVID-19 pandemic can be particularly challenging.
A list of national and international resources and hotlines to help connect you to needed health and medical services.
Here’s how your baby’s growing in your body each week.
These common ADD/ADHD myths could already be hurting your child
This article will tell you more about strength training at home, giving you some options that require little to no equipment.
In You Can Prevent a Stroke, Dr. Joshua Yamamoto and Dr. Kristin Thomas help us understand what we can do to prevent a stroke.