Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

HBV lab test result

Hi. Happy New Year! Lab rest result 10.1.2020.
What is mean this blood test result?

P-Krea 49, Pt-GFReEPi 118, P-CRP <1, P-Alb 38, P-ASAT 107, P-ALAT 143, P-AFOS 79,

B-TVK-KDIFFI, B-Trom 146, L-Monos 21.1, P-TT-INR. I am waiting other test result from doctor.
2 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
683231 tn?1467323017
Verenkuva
Kieli
Tarkkaile
Muokkaa
Tämä sivu sisältää epätäydellisen luettelon lääketieteellisistä laboratoriotutkimuksista lyhenteineen ja aikuisten viitearvoineen.

Tutkimukset merkitään tavallisesti kaksi- tai kolmiosaisella lyhenteellä. Lyhenteen ensimmäinen osa kertoo tutkittavan systeemin, toinen osa on tutkimuksen tyyppi ja kolmas osa, takaliite, tarkentaa sitä., On tärkeätä huomata, että eräät viitearvot ovat laboratoriokohtaisia ja voivat vaihdella huomattavastikin johtuen erilaisista käytetyistä analyysimenetelmistä.

Tämän taulukon mukaista analyysiä voidaan kutsua nimellä pieni verenkuva (B-PVK). Jos jätetään trombosyytit ja leukosyytit huomiotta, mutta tutkitaan punasolujen esiaste retikulosyytit, voidaan puhua punaisesta verenkuvasta. Jos listaan liitetään valkosolujen erittelylaskenta eli "diffi", on kysymyksessä täydellinen verenkuva (B-TVK).

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Verenkuva
Helpful - 0
683231 tn?1467323017
This is the hepatitis B forum do you think you have hepatitis B?

Really you should ask your doctor to interpret your test results
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis B Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?