Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

leverwaarde

Ik heb onlangs na 5 jaar weer bloed laten prikken en daarin is vastgesteld dat mijn leverwaarde 720 is, terwijl 40 normaal is ik heb het virus al mijn hele leven bij bij  dmv bloedtranfusie. waarschijnlijk is het dus nu actief, kan iemand mij iets vertellen over hoe dat zit met die naar mijn idee hele hoge waarde??
Mier
10 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
1253246 tn?1332073310
Why does it look wrong to you????Looks fine to me!!!!

  Heb een goede nacht !!!!!   cindy
Helpful - 0
1253246 tn?1332073310
Hey Will I thought we were friends???????LOL   Think Ill google translate!!!!!!!!Now your testing me!!!!! cindy
Helpful - 0
Avatar universal
Het ziet er een beetje dom.. nietwaar
Helpful - 0
Avatar universal
Dutch is a lot like German only to me it looks and sounds sillier!
Helpful - 0
1253246 tn?1332073310
Oh boy am I stupid!!!!LOL guess they are similar languages cuz it looks like something my friend would write when she doesnt want me to know  what it is!!!!!!!As long as you all answered her I guess thats ok   LOL    cindy   ;)   Google translate???? thats cool.....
Helpful - 0
Avatar universal
I may have asked him how much he liked the three stooges when they were on  :)

Seriously ..it is dutch as ellen says   he has a liver enzyme reading of 720 I believe and had a trans 5 years ago
Helpful - 0
Avatar universal
Its Dutch.  I don't speak much Dutch but I used google translate.  Isn't that google amazing!
Helpful - 0
1253246 tn?1332073310
Hey how bout translating????????????????Was gonna call my german girlfriend !!!! cindy
Helpful - 0
Avatar universal
Heb ik undererstand je dat je Hepatitis C uit een bloedtransfusie hebben en je hebt gehad een verhoogde het gevolg zijn van een leverfunctie bloedtest? Als dat zo is moet u een arts raadplegen, bij voorkeur een lever specialist, aan de conditie van uw lever te bespreken en uw behandeling opties te onderzoeken. Er is een goede behandeling beschikbaar voor hepatitis C en als uw lever in gevaar is u zou moeten overwegen de behandeling.
Helpful - 0
Avatar universal
Je zegt niet of je hepc hebt.. Het klinkt alsof je zeggen dat je had een bloedtransfusie 5 jaar geleden en nu uw leverenzymen is op 720. Is dat te corrigeren. Dat is heel hoog ... weet u of u HCV en heb je zijn gediagnostiseerd met zo?? Ik geloof niet dat niemand hier Nederlands spreekt .. waaronder ikzelf .. heb je engels spreken?


Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Hepatitis C Community

Top Hepatitis Answerers
317787 tn?1473358451
DC
683231 tn?1467323017
Auburn, WA
Learn About Top Answerers
Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Answer a few simple questions about your Hep C treatment journey.

Those who qualify may receive up to $100 for their time.
Explore More In Our Hep C Learning Center
image description
Learn about this treatable virus.
image description
Getting tested for this viral infection.
image description
3 key steps to getting on treatment.
image description
4 steps to getting on therapy.
image description
What you need to know about Hep C drugs.
image description
How the drugs might affect you.
image description
These tips may up your chances of a cure.
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?