Aa
Aa
A
A
A
Close
Avatar universal

Lite søvn

Hei,

Over en periode på 37 dager var jeg gjennom CBT-I for å øke søvntrykket med målsetting å forbedre søvnen. CBT-I ga i alle fall en god kartlegging av mine søvnmønster, som var noe urovekkende. Uansett hvor høyt søvntrykket var, altså hvor lenge jeg holdt meg våken, forble min søvn rundt 4 timer. Litt nærmere presisert nærmest bråvåkner jeg etter 4 timer uavhengig av hvor trøtt jeg var i forkant ved leggetid, samt når tid på kvelden jeg la meg. Eksempel: La jeg meg kl. 02 på natten våknet jeg kl.06 (etter å holdt meg våken 20 timer). La jeg meg kl.23 våknet jeg kl.03 osv. Under CBT-I testen forholdt jeg meg fullt og helt til anbefalt regimet, herunder ved å unngå data, TV, bøker, internett og aktiviteter som kan være med å trigge adrenalin og eventuelt øke hjerneaktivitet. På kveldene brukte jeg også Blueblocker briller hvis jeg skulle se litt på TV, men så aldri TV 2-3 timer før leggetid.

Kort oppsummert trigges jeg av ett eller annet som gjør at jeg våkner, typisk etter 4 timer. Jeg har ingen underliggende angst eller form for depresjon. Jeg er blant annet sertifisert kursholder i Bekymringsmestring samt mindfulness instruktør i Mindfulness Based Stress Reduction og har solide verktøy som skal til for å kunne holde meg avspent og ha god kontroll på stress.

Etter fullført CBT-I test gjennom Helse i Arbeid ble det konkludert at de ikke kunne hjelpe alle, og jeg var en av dem. Slik avsluttet de "behandlingen" med beskjed om å kontakte min fastlege. Det forelå ingen forslag til videre behandling eller undersøkelse. Det foreligger ingen videre forslag fra fastlege. Jeg går ikke på noen medisiner men har tidligere forsøkt med Vallergan og stilnoct, noe jeg velger å holde meg helt borte fra.

Konklusjonen og avslutningen fra Helse i Arbeid skal jeg ikke gå nærmere inn på, men tenker Helsenorge har noe mer å tilby og gi meg mulighet til nærmere undersøkelse og hva som kan være underliggende årsak for min "bråvåkning".

Alle tips og veiledning mottas med takk.
1 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
Avatar universal
Your post suggests at a minimum you have stress about the idea of sleep that's likely fueling at least part of this, notwithstanding your background and training in mindfulness.  It's possible, even likely, your negative thoughts about insomnia are occurring at a level below your conscious awareness.  

Unsure how much work you've done in CBT-I, but suggest you focus on cognitive restructuring.  This will enable you to better expose those underlying thought patterns that may not be obvious now, and once they are better revealed, that might be an enormous breakthrough.  

That said, use of all the CBT sleep training methods simultaneously are important, including the in-bed relaxation methods you can deploy to help yourself fall back asleep when awakened.  There's much good info online about CBT sleep training programs if you want more detail.
Helpful - 0
Have an Answer?

You are reading content posted in the Sleep Disorders Community

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Healing home remedies for common ailments
Dr. Steven Park reveals 5 reasons why breathing through your nose could change your life
Want to wake up rested and refreshed?
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.