Aa
Aa
A
A
A
Close
3155727 tn?1343904931

hepa b

To all concerns....

Share nyo naman ung mga gamot na iniinom nyo qng kau ay gumaling na....
3 Responses
Sort by: Helpful Oldest Newest
6475171 tn?1381640508
hello po, tama si Andy024 walang gamot ang hepa b at miracle lang ang nakaka gamot, peru last December 12, 2013 po nag pa check up ako, dahil almost 6months na ako nag teteke ng medicine na binigay sa akin ng doctor ko kasi good for 1year daw yon eh, nag pa check up ako para malaman kong may epekto sa akin, kasi sayang naman kong walang epekto dahil medjo mahal ang gamot eh, at yon nga nalaman ko non reactive na hbsAg ko. peru pina continue parin sa akin ang gamot ko for another 6months, at thanks kay God dahil ok na ako, sana kayo rin po. wag lang talaga mawalan ng pag-asa.
Helpful - 0
Avatar universal
wew. sad to say wla nga. miracle lng. pro stay positive prin tau s buhay dpt. i hav it for years nrin. tried to live a normal life lng. wg mwlan ng pag-asa ika nga.
Helpful - 0
Avatar universal
friend.... wag kang masyadong mag ka stress okay.......... walang gamot sa hepa b............. dasal at alaga lang yan sa sarili ang kailangan =)
Helpful - 0
You must join this user group in order to participate in this discussion.

You are reading content posted in the hepa B phil Group

Didn't find the answer you were looking for?
Ask a question
Popular Resources
Herpes sores blister, then burst, scab and heal.
Herpes spreads by oral, vaginal and anal sex.
STIs are the most common cause of genital sores.
Condoms are the most effective way to prevent HIV and STDs.
PrEP is used by people with high risk to prevent HIV infection.
Can I get HIV from surfaces, like toilet seats?