All Journal Entries Journals
Sort By:  

HEPATITIS B..ANO BA ANG KAILNGAN NATING MALAMAN..

Dec 12, 2011 - 5 comments


Hepatitis B..

Ano ang ibig sabihin nito?

Ang “Hepatitis B” ay isang medikal na katagang
ginagamit upang isalarawan ang isang malubhang
impeksiyon sa atay na dulot ng virus na hepatitis B
(HBV). Sinisira ng hepatitis B ang atay, at, kung ang sakit
ay hindi nagamot nang maayos, maaari itong tumuloy sa
malalang mga medikal na komplikasyon, kasama ang
hindi paggana ng atay, kanser sa atay at minsan ay pati
kamatayan.

Acute (matindi) laban sa chronic
(talamak) na hepatitis B
Ang hepatitis B ay maaaring “acute” o “chronic.”

Acute hepatitis B
• Nangyayari kapag una kang naimpeksiyon ng virus
na hepatitis B.
• Pang-maigsing-panahong karamdaman—
nalalabanan ng iyong immune system ang virus at
maaari kang gumaling sa loob ng ilang buwan.

• Tumatagal nang mas mababa sa 6 na buwan
Chronic hepatitis B

• Nangyayari kapag hindi nalabanan ng iyong
immune system ang virus.

• Ay pangmatagalang karamdaman—nananatili ang
virus sa iyong dugo nang 6 na buwan o mahigit pa.

• Ay malubhang impeksiyon ng atay na may
halatang mga sintomas.

• Kapag hindi nagamot, maaaring magdulot ng
malubhang sakit katulad ng cirrhosis (kapag ang
pilat na tisyu ay pumapalit sa normal at malusog
na tisyu ng atay) o kanser sa atay.

Sino ang nasa peligro na
magkaroon ng chronic hepatitis B?

Ang peligro sa chronic hepatitis B ay mahigit sa taong
nadikit sa dugo o likido ng katawan ng taong may
impeksiyon. Ang peligro ay mahigit din para sa mga:

• Asyano at mga Pacii c Islanders.

• Mga batang pinanganak na may impeksiyon ang
ina.

• Nakikipagtalik nang walang proteksiyon sa taong
may impeksiyon o may mahigit isang kapares sa
pakikipagtalik.

• Nakikipagbahagi ng karayom sa paginiksiyon ng
mga droga, pagbutas ng katawan, tato o
acupuncture.

• Nasalinan ng dugo o mga produkto ng dugo bago
1972.Ano ang mga sintomas ng
hepatitis B?

Dahil sa karamihan ng mga tao ay walang signos at mga
sintomas ng hepatitis B,

* mahalagang masuri kung sa iyong
palagay ay nasa peligro ka. Ang mga signos at mga sintomas
ay karaniwang lumalabas 12 linggo matapos kang
maimpeksiyon ay maaaring kasama ang ilan o lahat ng mga
sumusunod

:
Paninilaw
ng mata at
balat
(jaundice)

Sakit sa tiyan

Malabong
kulay ng ihi

Pagkapagod

Kawalan
ng gana

Pagkahilo at
pagsusuka

Sakit ng
kasukasuan

Panghihina

Paano ko malalaman kung ako ay
may chronic hepatitis B?

• Hilingin sa iyong doktor na ipadala ang sample ng
iyong dugo para sa simpleng pagsusuri ng dugo,

katulad ng ginagawa upang sukatin ang kolesterol.
• Kung negatibo ang pagsusuri, dapat kang magpainiksiyon laban sa hepatitis B.

-Kung positibo, tanungin
sa iyong doktor kung kailangan mong maggamot.
Ang ibig sabihin ng iyong atay ay
ang iyong kalusugan — at iyong
buhay.??

*Ang atay ay ang pinakamalaking organ sa katawan.

*Hindi ka mabubuhay nang walang gumaganang atay.

* Ito
ay nasa kanang bahagi ng iyong katawan, sa ilalim lang
ng pinakamababang tadyang.

*Ang atay ay gumagawa ng
maraming mahahalagang tungkulin

:
• Inaalis o pinawawalang bisa ang mga lason mula
sa dugo

• Gumagawa ng mga protina na tumutulong
magpahinto ng pagdurugo

• Gumagawa ng bile upang makatulong sa mas
mabilis na pagsipsip ng mga taba at mga
bitamina

• Gumagawa ng mga immune agent upang
makontrol ang impeksiyon

• Tinatanggal ang mga mikrobyo at mga bakterya
mula sa dugo


*Kung hindi nagamot sa
paglipas ng panahon,
ang chronic hepatitis B
ay maaaring magsira
ng husto ang iyong
atay...

* Ang i brotic na atay
Ang patuloy na pamamaga ng
atay dulot ng hepatitis B ay
maaaring tumuloy sa i brosis—
ang pagbubuo ng pilat na tisyu
sa loob ng atay.

* Ang cirrhotic na atay
Sa cirrhosis na atay,
pinapalitan ng pilat na tisyu
ang normal, malusog na tisyu,
hinaharangan ang daloy ng
dugo sa atay at hindi ito
pinahihintulutan na gumana
nang tama.

* Kanser sa atay
Ang kanser sa atay ay ang
pagbuo ng malalang tumor sa
atay.

* Minsan ang kanser sa
atay ay nangyayari kahit na
walang cirrhosis.


..Pinatutunayan ito ng mga numero..

Kung ikaw ay nakitaan na may chronic hepatitis B,
alamin na hindi ka nagiisa sa mundo na kailangang
mamuhay na may ganitong sakit.

• Sa buong mundo, may 1 sa 20 tao (400 milyong
indibidwal) ay namumuhay nang may chronic
hepatitis B.

• Tinatayang 2 milyong tao sa Estados Unidos ay
namumuhay nang may chronic hepatitis B.

Mahigit kalahati ay may lahing Asyano.

• Umaabot sa 1 sa 10 mga asyano at mga Asyanong
Amerikano na pinanganak sa ibang bansa ay
namumuhay nang may chronic hepatitis B.

• Kapag walang maingat na pagsubaybay at tamang
paggamot, 1 sa 4 na taong may chronic hepatitis B
ay mamamatay mula sa hindi paggana ng atay o
kanser sa atayKung walang gamot, bakit
magpapagamot?


Kahit na walang gamot sa chronic hepatitis B,
napakahalagang masubaybayan, at makakuha ng
paggamot kung minumungkahi ng iyong doktor.
Ang ilang mga medikasyon ay makakabawas sa dami ng
virus sa iyong dugo ay maaaring makatulong na
palusugin ang iyong atay.
Mabubuhay ka nang may chronic
hepatitis B.

Maraming tao ang namumuhay nang may chronic
hepatitis B. Narito ang ilan sa mga positibong hakbang
na iyong maaaring gawin upang pabutihin ang iyong
kalusugan:

• Ipagpatuloy ang paggamot na minungkahi ng iyong
doktor.

• Sabihin sa iyong dentista na mayroon kang chronic
hepatitis B.

• Siguruhin na alam ng iyong doktor lahat ng mga
gamot, bitamina o mga herbal na gamot na iyong
iniinom.

• Matulog nang sapat, regular na magehersisyo
(ayon sa mungkahi ng iyong doktor).

• Kainin ang pinakamalusog na diyetang kaya
mong kainin.Alamat laban sa
katotohanan...


“Wala akong mga sintomas kaya’t hindi ako maaaring
magkaroon ng chronic hepatitis B.”

“Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng chronic hepatitis
B ay hindi ako maaaring lumapit sa mga kaibigan at
kapamilya.”

“Ang tamang nabibili nang walang reseta o herbal na
gamot at makakapagpagaling sa chronic hepatitis B.”

“Walang dapat makaalam na ako ay
mayroong chronic hepatitis B.”

“Mahahawa ako ng chronic hepatitis B sa
pamamagitan ng kaswal na kontak katulad ng
pagubo, pagbahing o pagbahagi ng pagkain.”.

“Ang mga taong may hepatitis B
ay hindi maaaring lumangoy.”

“Ang hepatitis B ay namamana.**KATOTOHANAN**


* Minsan, ang mga tao na may chronic hepatitis B ay maaaring
mamuhay nang walang mga sintomas habag sinisira ng virus
ang atay.

* Ang hepatitis B ay hindi kumakalat sa pamamagitan ng kaswal
na kontak.

* Sa pamamagitan ng ilang pag-iingat, maaari kang
mamuhay nang may normal na buhay pamilya.
Walang nakapagpapagaling sa chronic hepatitis B. Ang ilang
gamot na mabibili nang walang riseta at mga herbal na gamot
ay maaaring makasira sa atay.

* Ang chronic hepatitis B ay hindi dapat ikahiya—400 milyong
tao ang may ganitong sakit.

* Ang hepatitis B ay hindi kumakalat sa pamamagitan ng kaswal
na kontak. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng kontak sa
dugong may impeksiyon, pakikipagtalik nang walang
proteksiyon, o mula sa ina papunta sa anak sa panganganak.

* Ang mga tao na may hepatitis B ay maaaring lumangoy. Ang
hepatitis B ay hindi maaaring kumalat sa swimming pool.

* Ang hepatitis B ay mula sa isang virus at hindi namana. Ang
hepatitis B virus ay maaaring maipasa mula ina papuntang
anak habang pinanganganak.


SANA PO NABASA NIYO PO LAHAT..HUWAG PO TAYO MAWALAN NG PAG ASA.. HELP US GOD..